GMO

Výrobky Mana sú GMO FREE a vždy budú. Všetky nami používané suroviny sú GMO FREE s príslušnými certifikátmi. Nemáme záujem tieto suroviny používať. Je nutné dodať, že ak by sme o ich použití uvažovali, bolo by to v Európe značne komplikované.

Problematika GMO je riešená legislatívou, napr. Nariadením EP a Rady č. 1829/2003 a 1830/2003 a ďalej:

Zákon č. 78/2004 Sb. o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění zákona č 346/2005 Sb.: http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/tematicky-prehled/Legislativa-ostatni_uplna-zneni_zakon-2004-78-GMO.html http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/tematicky-prehled/Legislativa-ostatni_uplna-zneni_zakon-2004-78-GMO.html

Nariadenie EP a R č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003R1829&from=SK

Nariadenie EP a R č. 1830/2003 o sledovateľnosti a označovaní geneticky modifikovaných organizmov a sledovateľnosti potravín a krmív vyrobených z geneticky modifikovaných organizmov a o zmene smernice EP a R 2001/18/ES:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003R1830&from=SK

 

Ďalšie informácie sú dostupné napr. tu: http://eagri.cz/public/web/file/483410/GMO_bez_obalu_2016.pdf